මධ්‍ය යාන්ඔය නිම්නය ආශ්‍රිත පුරාණ ජනාවාස රටාව හා සංස්කෘතික භූ දර්ශනය

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, Thusitha
dc.contributor.author Abeywardana, Nuwan
dc.contributor.author Dissanayaka, Sampath
dc.date.accessioned 2017-05-22T12:56:34Z
dc.date.available 2017-05-22T12:56:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation The Journal of Archaelogy and Heritage Studies -2015,January-June,Vol:02,No:01 (01-48pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1191
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title මධ්‍ය යාන්ඔය නිම්නය ආශ්‍රිත පුරාණ ජනාවාස රටාව හා සංස්කෘතික භූ දර්ශනය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account