ගම්බැදි දේවකාරිය හෙවත් ගමේ මහාදාන මංගල්ලය

Show simple item record

dc.contributor.author Dissanayake, Wasantha K.
dc.date.accessioned 2017-06-22T13:02:22Z
dc.date.available 2017-06-22T13:02:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Samodhana 2009,(123-131pg) en_US
dc.identifier.issn 2012-5992
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1266
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ගම්බැදි දේවකාරිය හෙවත් ගමේ මහාදාන මංගල්ලය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account