නුවරකලාවියේ නවග්‍රහ බලි ශාන්ති කර්මය

Show simple item record

dc.contributor.author Dissanayake, Wasantha K.
dc.date.accessioned 2017-06-27T16:11:48Z
dc.date.available 2017-06-27T16:11:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Samodhana 2014, Vol:03, No:01 (84-100pg) en_US
dc.identifier.issn 2235-9109
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1303
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title නුවරකලාවියේ නවග්‍රහ බලි ශාන්ති කර්මය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account