අනාගත පරපුරෙන් නික්මෙන අපේ උරුමය

Show simple item record

dc.contributor.author Herath, H.M.S.K.
dc.date.accessioned 2017-07-06T13:03:42Z
dc.date.available 2017-07-06T13:03:42Z
dc.date.issued 2017-02-27
dc.identifier.citation 2nd Undergraduate Research Symposium on Archaeology-2017(91-93pg) en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1340
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject සංස්කෘතික උරුමය en_US
dc.subject ස්මාරක en_US
dc.subject පුරාවස්තු ආරක්ෂණ ඒකකය en_US
dc.subject පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම en_US
dc.subject ව්‍යවසනය en_US
dc.title අනාගත පරපුරෙන් නික්මෙන අපේ උරුමය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account