කාර්යක්ෂම සේවා සම්පාදනයක් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල එකතු සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තියක වැදගත්කම

Show simple item record

dc.contributor.author Wijekoon, W.M.A.K.
dc.date.accessioned 2017-08-28T14:57:55Z
dc.date.available 2017-08-28T14:57:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Jathika Pusthakala Vimarshana-2014 en_US
dc.identifier.isbn 2357-2973
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1594
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Jathika Pusthakala ha Pralekana Sewa Mandalaya en_US
dc.subject පුස්තකාල එකතු en_US
dc.subject පුස්තකාල එකතු සංවර්ධනය en_US
dc.subject එකතු සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති en_US
dc.subject විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල en_US
dc.title කාර්යක්ෂම සේවා සම්පාදනයක් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල එකතු සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තියක වැදගත්කම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account