බටහිර පාකඳු කලාපයේ මාඔය නිම්නයෙන් හඳුනාගනු ලැබූ නවතම ප්‍රාග් මානව ජනාවාස

Show simple item record

dc.contributor.author Withanachchi, Chandana Rohana
dc.date.accessioned 2017-09-28T10:36:03Z
dc.date.available 2017-09-28T10:36:03Z
dc.date.issued 2006-07
dc.identifier.citation National Archaeological Symposium-2006 en_US
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1669
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Department of Archaeology , Sri Lanka en_US
dc.title බටහිර පාකඳු කලාපයේ මාඔය නිම්නයෙන් හඳුනාගනු ලැබූ නවතම ප්‍රාග් මානව ජනාවාස en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account