කන්ද උඩරට ඓතිහාසික පසුබිම

Show simple item record

dc.contributor.author Thalwatte, Ajith
dc.date.accessioned 2017-10-10T13:19:47Z
dc.date.available 2017-10-10T13:19:47Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Dashakaabhimani - 2003-2013 en_US
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1733
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Sri Sumanathissa Dahampasala, Asgiri Maha Viharaya en_US
dc.title කන්ද උඩරට ඓතිහාසික පසුබිම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account