ඓතිහාසික කලාගම් වෙහෙර රජමහා විහාරයේ වාස්තුවිද්‍යාත්මක අංග පිළිබද අධ්‍යයනයක් කිරීම

Show simple item record

dc.contributor.author Amarasekara, A.S.D.
dc.contributor.author Bandara, T.M.V.S.
dc.date.accessioned 2018-08-15T13:42:08Z
dc.date.available 2018-08-15T13:42:08Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1954
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject කලාගම් වෙහෙර en_US
dc.subject පිරිවෙන en_US
dc.subject විහාරස්ථානය en_US
dc.title ඓතිහාසික කලාගම් වෙහෙර රජමහා විහාරයේ වාස්තුවිද්‍යාත්මක අංග පිළිබද අධ්‍යයනයක් කිරීම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account