අනුරාධපුර අවධියේ කලාකෘති සදහා යොදාගත් සත්ව සංකේත හා එහි උපයෝගීතාව

Show simple item record

dc.contributor.author Chandrapala, K.G.M.K.Madushani
dc.date.accessioned 2018-10-15T12:35:32Z
dc.date.available 2018-10-15T12:35:32Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1976
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject අනුරාධපුර අවධිය en_US
dc.subject කලාකෘති en_US
dc.subject සත්ව සංකේත en_US
dc.title අනුරාධපුර අවධියේ කලාකෘති සදහා යොදාගත් සත්ව සංකේත හා එහි උපයෝගීතාව en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account