අනුරාගල රජමහා විහාරයේ බිතුලිපි ආශ්‍රයෙන් මහනුවර යුගයේ බිතුලිපිවල ව්‍යාකරණ ශෛලීන් හා දෝෂ පිළිබද අධ්‍යනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author De Silva, K.M.E.
dc.date.accessioned 2018-10-15T14:04:07Z
dc.date.available 2018-10-15T14:04:07Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1980
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject අනුරාගල රජමහාවිහාරය en_US
dc.subject බිතුලිපි en_US
dc.subject ශෛලිය en_US
dc.title අනුරාගල රජමහා විහාරයේ බිතුලිපි ආශ්‍රයෙන් මහනුවර යුගයේ බිතුලිපිවල ව්‍යාකරණ ශෛලීන් හා දෝෂ පිළිබද අධ්‍යනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account