වාණිජ ආර්ථිකයට පදනම සකස් කළ බ්‍රිතාන්‍ය ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය හා 1840 ඉඩම් පනත

Show simple item record

dc.contributor.author Kanthi, J.K.A.
dc.date.accessioned 2019-03-28T14:30:24Z
dc.date.available 2019-03-28T14:30:24Z
dc.date.issued 2018-08
dc.identifier.citation Samodana en_US
dc.identifier.issn 2235-9109
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/2243
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject British colony en_US
dc.subject British rulers en_US
dc.subject Export based economy en_US
dc.title වාණිජ ආර්ථිකයට පදනම සකස් කළ බ්‍රිතාන්‍ය ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය හා 1840 ඉඩම් පනත en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account