අන්දරවැව මෙගලිතික සුසානය ආශ්‍රිත කැනීම්වලින් හමුවන වීදුරු පබළු හා ලෝහ මෙවලම් සම්බන්ධ අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, Thusitha
dc.date.accessioned 2019-04-02T17:06:33Z
dc.date.available 2019-04-02T17:06:33Z
dc.date.issued 2018-08
dc.identifier.citation Samodana en_US
dc.identifier.issn 2235-9109
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/2248
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject Iron Chisels en_US
dc.subject Glass smelting en_US
dc.subject Burials en_US
dc.subject Proto history en_US
dc.title අන්දරවැව මෙගලිතික සුසානය ආශ්‍රිත කැනීම්වලින් හමුවන වීදුරු පබළු හා ලෝහ මෙවලම් සම්බන්ධ අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account