ජගන් මාතා ඇදහිල්ලේ බලපෑම ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවේ ලක්ෂ්මි ඇදහිල්ල

Show simple item record

dc.contributor.author Kulasinghe, P.P.Nimesha
dc.date.accessioned 2019-12-10T12:52:11Z
dc.date.available 2019-12-10T12:52:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Puraweeda- 2018 , Volume:3 en_US
dc.identifier.issn 2478-0774
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/2462
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka, Department of Archaeology and Heritage Management en_US
dc.title ජගන් මාතා ඇදහිල්ලේ බලපෑම ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවේ ලක්ෂ්මි ඇදහිල්ල en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account