ගම්පහ, අස්ගිරිය රජමහා විහාරයේ මහනුවර යුගයට අයත් ලෙන් සිතුවම් පිලිබඳ අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Neligama, N.S.U.
dc.date.accessioned 2019-12-18T12:01:46Z
dc.date.available 2019-12-18T12:01:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Puraweeda- 2018 , Volume:3 en_US
dc.identifier.issn 2478-0774
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/2475
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka, Department of Archaeology and Heritage Management en_US
dc.title ගම්පහ, අස්ගිරිය රජමහා විහාරයේ මහනුවර යුගයට අයත් ලෙන් සිතුවම් පිලිබඳ අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account