ගුවන්විදුලියෙහි මාධ්‍යමය ප්‍රබලතාවන් සංවර්ධනාත්මක සන්නි‍‍වේදනයෙහි ලා භාවිතාකිරීම පිළිබඳ විමසුමක්

Show simple item record

dc.contributor.author Nanayakkara, Sena
dc.date.accessioned 2017-01-31T16:10:06Z
dc.date.available 2017-01-31T16:10:06Z
dc.date.issued 2013-12
dc.identifier.citation Rajarata University Journal 2013 , Volume 01, Nu 01 (33pg-37pg) en_US
dc.identifier.issn 2362-0080
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/24
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ගුවන්විදුලියෙහි මාධ්‍යමය ප්‍රබලතාවන් සංවර්ධනාත්මක සන්නි‍‍වේදනයෙහි ලා භාවිතාකිරීම පිළිබඳ විමසුමක් en_US
dc.title.alternative Evaluation of the use of Radio in Development Communication Process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account