අනුරාධපුරයේ, ජේතවන ක්ෂේත්‍රයෙන් වාර්තා වී ඇති පබළු නිර්මාණ හා ඒ ඇසුරෙන් සිදු කෙරෙන මූලික වර්ගීකරණය

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, Thusitha
dc.date.accessioned 2017-02-14T13:42:04Z
dc.date.available 2017-02-14T13:42:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The Journal of Archaeology and Heritage Studies (volume 3 - issue 1) - Department of Archaeology and Heritage Management - Faculty of Social Sciences and Humanities(111-125 pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/254
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title අනුරාධපුරයේ, ජේතවන ක්ෂේත්‍රයෙන් වාර්තා වී ඇති පබළු නිර්මාණ හා ඒ ඇසුරෙන් සිදු කෙරෙන මූලික වර්ගීකරණය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account