වැව්බැඳි දනව්වේ සප්ත වාර්ෂික වැව් දේවකාරිය හෙවත් මුට්ටි මංගල්ලය

Show simple item record

dc.contributor.author Dissanayake, Wasantha K.
dc.date.accessioned 2017-02-14T13:45:21Z
dc.date.available 2017-02-14T13:45:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The Journal of Archaeology and Heritage Studies (volume 3 - issue 1)- Department of Archaeology and Heritage Management - Faculty of Social Sciences and Humanities(45-55 pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/255
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title වැව්බැඳි දනව්වේ සප්ත වාර්ෂික වැව් දේවකාරිය හෙවත් මුට්ටි මංගල්ලය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account