පුරාණ අනුරාධපුර නාගරීකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක විමර්ශනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, Thusitha
dc.contributor.author Weerasekara, Thissa
dc.date.accessioned 2017-01-31T16:46:01Z
dc.date.available 2017-01-31T16:46:01Z
dc.date.issued 2013-12
dc.identifier.citation Rajarata University Journal 2013 , Volume 01, Nu 01 (51pg-57pg) en_US
dc.identifier.issn 2362-0080
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/27
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title පුරාණ අනුරාධපුර නාගරීකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක විමර්ශනයක් en_US
dc.title.alternative An Archeological Investigation on Urbanization Process of Ancient Anuradhapura en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account