ශ්‍රී ලංකාවේ චිරන්තන දැනුම් හා තොරතුරු සමාජ සම්ප්‍රදාය

Show simple item record

dc.contributor.author Wijekoon, W.M.A.K.
dc.date.accessioned 2021-01-21T17:24:17Z
dc.date.available 2021-01-21T17:24:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 2357 - 2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/3070
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ චිරන්තන දැනුම් හා තොරතුරු සමාජ සම්ප්‍රදාය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account