පුරා භෞතික සංස්කෘතික තොරතුරු ඇසුරෙන් ජේතවන ආංශුක භූමිය ආශ්‍රිත ජනාවාස රටාව පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක විමර්ශනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, Thusitha
dc.date.accessioned 2017-02-15T12:08:08Z
dc.date.available 2017-02-15T12:08:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation The Journal of Archaeology and Heritage Studies(Volume 1 - No 1) - Department of archaeology and heritage management - Faculty of Social Sciences and Humanities - Rajarata University of Sri Lanka (19-33pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/366
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject Jethavanaramaya en_US
dc.subject Settlements en_US
dc.subject Material Culture en_US
dc.title පුරා භෞතික සංස්කෘතික තොරතුරු ඇසුරෙන් ජේතවන ආංශුක භූමිය ආශ්‍රිත ජනාවාස රටාව පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක විමර්ශනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account