රක්ඛිතාකන්ද පුරාණ ලෙන් විහාරයේ සිතුවම්වල දක්නට ඇති යටත්විජිත ලක්ෂණ

Show simple item record

dc.contributor.author Prabuddha, G.M.S.
dc.date.accessioned 2022-03-21T05:19:41Z
dc.date.available 2022-03-21T05:19:41Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/3817
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject රක්ඛිතාකන්ද en_US
dc.subject ලෙන් විහාරය en_US
dc.subject චිත්‍ර en_US
dc.subject බ්‍රිතාන්‍ය ලක්ෂණ en_US
dc.title රක්ඛිතාකන්ද පුරාණ ලෙන් විහාරයේ සිතුවම්වල දක්නට ඇති යටත්විජිත ලක්ෂණ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account