ඓතිහාසික කලා සංකේත රූපාවලිය තුළ ප්‍රමුඛ සඳකඩපහණෙහි ප්‍රකටීභූත සංජානනමය ප්‍රතිරූපණය පිළිබඳ සංඥාර්ථවේදී විමසුමක්

Show simple item record

dc.contributor.author Nanayakkara, Sena
dc.date.accessioned 2017-02-16T10:31:09Z
dc.date.available 2017-02-16T10:31:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation The Journal of Archaeology and Heritage Studies(Volume 1 - No 1) - Department of archaeology and heritage management - Faculty of Social Sciences and Humanities - Rajarata University of Sri Lanka(65-73pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/388
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject Identification en_US
dc.subject Representation en_US
dc.subject Folklore en_US
dc.subject Symbolism en_US
dc.subject Social spectrum en_US
dc.title ඓතිහාසික කලා සංකේත රූපාවලිය තුළ ප්‍රමුඛ සඳකඩපහණෙහි ප්‍රකටීභූත සංජානනමය ප්‍රතිරූපණය පිළිබඳ සංඥාර්ථවේදී විමසුමක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account