නුවර යුගයේ වාස්තුවිද්‍යාත්මක අගයන්ගෙන් සමන්විත ගඩලාදෙණිය විහාරය ගැන අධ්‍යනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Fernando, B.B.I.
dc.date.accessioned 2022-04-01T04:38:44Z
dc.date.available 2022-04-01T04:38:44Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4054
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject ගඩලාදෙණිය en_US
dc.subject වාස්තු විද්‍යාව en_US
dc.subject ප්‍රතිහා ගෘහය en_US
dc.title නුවර යුගයේ වාස්තුවිද්‍යාත්මක අගයන්ගෙන් සමන්විත ගඩලාදෙණිය විහාරය ගැන අධ්‍යනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account