මහනුවර යුගයේ පහතරට ශෛලියේ විහාර සිතුවම් තුළින් හෙළිවෙන සමකාලීන සමාජ ක්‍රමය පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Marasinghe, M.M.Asela Chanaka
dc.date.accessioned 2022-04-01T04:46:59Z
dc.date.available 2022-04-01T04:46:59Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4056
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject සිතුවම් en_US
dc.subject මහනුවර යුගය en_US
dc.subject ලෙන් විහාර en_US
dc.subject පහතරට චිත්‍ර en_US
dc.title මහනුවර යුගයේ පහතරට ශෛලියේ විහාර සිතුවම් තුළින් හෙළිවෙන සමකාලීන සමාජ ක්‍රමය පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account