මාතර තාරකාකොටුවේ වාස්තුවිද්‍යාත්මක ලක්ෂණ පිළිබඳඅධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Subhashini, R.K.N.
dc.date.accessioned 2022-04-01T04:50:10Z
dc.date.available 2022-04-01T04:50:10Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4057
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject තාරකා බලකොටුව en_US
dc.subject වාස්තුවිද්‍යාත්මක en_US
dc.subject ලක්ෂණ en_US
dc.subject ලන්දේසි en_US
dc.title මාතර තාරකාකොටුවේ වාස්තුවිද්‍යාත්මක ලක්ෂණ පිළිබඳඅධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account