රන්මසු උයනේ වාරි තාක්ෂණය පිළිබදව අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Bandara, L.D.G.D.
dc.date.accessioned 2022-04-01T04:55:46Z
dc.date.available 2022-04-01T04:55:46Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4058
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject රන්මසු උයන en_US
dc.subject වාරි තාක්ෂණය en_US
dc.subject පොකුණු en_US
dc.subject ජල කළමනාකරණය en_US
dc.title රන්මසු උයනේ වාරි තාක්ෂණය පිළිබදව අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account