ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි පුස්කොල පොත් නිර්මාණයෙහි සංඛ්‍යා භාවිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Tharangani, H.D.
dc.date.accessioned 2022-04-01T05:12:19Z
dc.date.available 2022-04-01T05:12:19Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4063
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject පුස්කොළ පොත en_US
dc.subject තල්පත en_US
dc.subject සංඛ්‍යා en_US
dc.subject අක්ෂර en_US
dc.subject අංකනය en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි පුස්කොල පොත් නිර්මාණයෙහි සංඛ්‍යා භාවිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account