ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තය හා සැබැඳුණු ඇදහිලි හා විශ්වාස පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Martin, T.S.
dc.date.accessioned 2022-04-01T05:15:22Z
dc.date.available 2022-04-01T05:15:22Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4064
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject ඇදහිලි හා විශ්වාස en_US
dc.subject මැණික් කර්මාන්තය en_US
dc.subject අදෘශ්‍යමාන බලවේගය en_US
dc.subject වානිජ ව්‍යාපාරය en_US
dc.subject ඛනිජ සම්පත en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තය හා සැබැඳුණු ඇදහිලි හා විශ්වාස පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account