සබරගමු මහ සමන් දේවාලයේ පුරාවිද්‍යාත්මක හා වාස්තුවිද්‍යාත්මක පසුබිම

Show simple item record

dc.contributor.author Aththanayake, A.M.N.D.
dc.contributor.author Dayananda, H.M.W.T.
dc.contributor.author Pathirana, K.P.E.H.
dc.date.accessioned 2022-04-01T05:28:36Z
dc.date.available 2022-04-01T05:28:36Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4067
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject සුමන සමන් දේවාලය en_US
dc.subject වාස්තුවිද්‍යාව en_US
dc.subject සබරගමු en_US
dc.subject පුරාවිද්‍යාත්මක en_US
dc.subject උරුමය en_US
dc.title සබරගමු මහ සමන් දේවාලයේ පුරාවිද්‍යාත්මක හා වාස්තුවිද්‍යාත්මක පසුබිම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account