සමාජ නවීකරණය හමුවේ සාම්ප්‍රදායික වැදි ජන ජීවිතයට සිදුව ඇති බලපෑම් පිළිබඳ ව මානවවංශ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Rev.Amitha, Gammahegoda
dc.date.accessioned 2022-04-01T05:32:44Z
dc.date.available 2022-04-01T05:32:44Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4068
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject ශ්‍රී ලාංකීය උරුමය en_US
dc.subject ප්‍රාථමික ජන සමාජය en_US
dc.subject ආදිවාසී ජනතාව en_US
dc.subject සමාජනවීකරණය en_US
dc.subject සංස්කෘතික සන්දර්භය en_US
dc.title සමාජ නවීකරණය හමුවේ සාම්ප්‍රදායික වැදි ජන ජීවිතයට සිදුව ඇති බලපෑම් පිළිබඳ ව මානවවංශ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account