හුළංදා ඔය නිම්නයේ ග්‍රාමීය ස්තූප ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Lakmal, A.K.P.K.
dc.date.accessioned 2022-04-04T09:41:10Z
dc.date.available 2022-04-04T09:41:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The Proceedings of the Second Archaeological Research Symposium- 2016 (131-134pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2590
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4106
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject රජරට ශිෂ්ටාචාරය en_US
dc.subject ග්‍රාමීය ස්තූප ව්‍යාප්තිය en_US
dc.subject ජාතික ඉතිහාසය en_US
dc.title හුළංදා ඔය නිම්නයේ ග්‍රාමීය ස්තූප ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account