ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරිමේදී සලකා බලන සාධක පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Samarasinghe, P.D.
dc.contributor.author Weerasinghe, K.G.G.
dc.date.accessioned 2022-04-06T10:33:16Z
dc.date.available 2022-04-06T10:33:16Z
dc.date.issued 2017-11-23
dc.identifier.citation 6th International Conference of the Sri Lanka Forum of University Economics en_US
dc.identifier.issn 2279-2406
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4191
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject කර්මාන්ත ස්ථානගත වීමේ සාධක en_US
dc.subject නිෂ්පාදන කර්මාන්ත en_US
dc.subject ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය en_US
dc.subject සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරිමේදී සලකා බලන සාධක පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account