ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදේ ගිලී ගිය අපේ උරුමයක් වු දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයට අයත් යුධ නැව්

Show simple item record

dc.contributor.author Samaraweera, Nandadasa
dc.contributor.author Priyandana, Rukshan
dc.date.accessioned 2022-04-08T08:29:24Z
dc.date.available 2022-04-08T08:29:24Z
dc.date.issued 2013-12
dc.identifier.citation The Proceeding of Annual Research Symposium Extended Abstracts-2013 (201-202pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2590
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4239
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදේ ගිලී ගිය අපේ උරුමයක් වු දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයට අයත් යුධ නැව් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account