ගල්කුලම තලගුරු විහාර පුරාවිද්‍යාත්මක ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිත ගවේෂණයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Somarathna, U.G.Ajith
dc.date.accessioned 2022-04-20T06:53:26Z
dc.date.available 2022-04-20T06:53:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Proceeding of Undergraduate Research Symposium on Archaeology-2016 (74pg) en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4288
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ගල්කුලම තලගුරු විහාර පුරාවිද්‍යාත්මක ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිත ගවේෂණයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account