ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරිමේ තාක්ෂණය හා භූ ලක්ෂණ අතරැති සබඳතාව උඩරට දුම්රිය මාර්ග ආශ්‍රිත කාර්මික පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනය

Show simple item record

dc.contributor.author Hatharasinghe, P.M.Sakuni
dc.contributor.author Dayasiri, W.H.C.N.Rajini
dc.contributor.author Kulathunga, G.A.Yasantha Ruwan
dc.contributor.author Balasooriya, B.A.Suminda Madhubhashana
dc.date.accessioned 2022-04-20T08:04:54Z
dc.date.available 2022-04-20T08:04:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Proceeding of Undergraduate Research Symposium on Archaeology-2016 (47pg) en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4295
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject උඩරට දුම්රිය මාර්ගය en_US
dc.subject තාක්ෂණය en_US
dc.subject භූ විෂමතා කලාප en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරිමේ තාක්ෂණය හා භූ ලක්ෂණ අතරැති සබඳතාව උඩරට දුම්රිය මාර්ග ආශ්‍රිත කාර්මික පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account