සමාජීයවිද්‍යා පර්යේෂණ ක්‍රමයක් වන සන්ධාර විශ්ලේෂණය පිළිබඳ හැදින්වීමක්

Show simple item record

dc.contributor.author Rev.Wijayasumana, Waradiwela
dc.date.accessioned 2022-05-05T09:43:00Z
dc.date.available 2022-05-05T09:43:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation The journal of Studies in Humanities -2013, Vol:03, No:02 en_US
dc.identifier.issn 2362-0706
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4429
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title සමාජීයවිද්‍යා පර්යේෂණ ක්‍රමයක් වන සන්ධාර විශ්ලේෂණය පිළිබඳ හැදින්වීමක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account