ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ මාර්ග පාලම්: කාර්මික පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Kodithuwakku, Kusumsiri
dc.date.accessioned 2022-05-25T05:33:54Z
dc.date.available 2022-05-25T05:33:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The Journal of Archaeology and Heritage Studies(volume 3 - issue 2) - Department of Archaeology and Heritage Management - Faculty of Social Sciences and Humanities(49-60 pg) en_US
dc.identifier.issn 2357-2604
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4454
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ මාර්ග පාලම්: කාර්මික පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account