අමරපුර නිකායෙන් ඉස්මතු වූ ජාතික හා ආගමික ප්‍රබෝධය

Show simple item record

dc.contributor.author Dharmarathna, S.D.N.
dc.date.accessioned 2022-08-22T05:49:55Z
dc.date.available 2022-08-22T05:49:55Z
dc.date.issued 1999-07
dc.identifier.citation Journal of the Department of Humanities - No 1 en_US
dc.identifier.issn 1391-4626
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4803
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title අමරපුර නිකායෙන් ඉස්මතු වූ ජාතික හා ආගමික ප්‍රබෝධය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account