බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමය තුල දී බිහි වූ ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග පාලම්

Show simple item record

dc.contributor.author Kodithuwakku, Kusumsiri
dc.date.accessioned 2022-11-14T05:57:23Z
dc.date.available 2022-11-14T05:57:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation මාර්ග ප්‍රවාහනයේ ඉතිහාසය, මාර්ග සංස්කෘතිය සහ ප්‍රවාහන උරුමය en_US
dc.identifier.isbn 978-955-704-074-5
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/5306
dc.language.iso other en_US
dc.publisher University of Kelaniya - Center for Heritage Studies en_US
dc.subject පාලම් en_US
dc.subject පාලම් තාක්ෂණය en_US
dc.subject බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමය en_US
dc.title බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමය තුල දී බිහි වූ ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග පාලම් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account