මුල් ඓතිහාසික අවධියේ අනුරාධපුර මාර්ග පද්ධතිය හා භූ දර්ශනය

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, D.Thusitha
dc.date.accessioned 2022-11-14T06:05:05Z
dc.date.available 2022-11-14T06:05:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation මාර්ග ප්‍රවාහනයේ ඉතිහාසය, මාර්ග සංස්කෘතිය සහ ප්‍රවාහන උරුමය en_US
dc.identifier.issn 978-955-704-074-5
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/5308
dc.language.iso other en_US
dc.publisher University of Kelaniya - Center for Heritage Studies en_US
dc.subject අනුරාධපුරය en_US
dc.subject නාගරික මධ්‍යස්ථානය en_US
dc.subject මාර්ග පද්ධතිය en_US
dc.title මුල් ඓතිහාසික අවධියේ අනුරාධපුර මාර්ග පද්ධතිය හා භූ දර්ශනය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account