සද්ධර්මරත්නාවලියෙන් නිරූපිත සමකාලීන ජනවහර හා අද්‍යතන ගැමි ජනවහර අතර ඇති සමීපතාව පිළිබඳ විමසුමක්

Show simple item record

dc.contributor.author Jayathilake, R.A.T.M.
dc.date.accessioned 2022-11-22T09:02:58Z
dc.date.available 2022-11-22T09:02:58Z
dc.date.issued 2021-12-22
dc.identifier.citation 3rd International Conference on Intangible cultural Heritage (ICHCH) - 2021 en_US
dc.identifier.issn 2550-2360
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/5376
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Department of Anthropology - Faculty of Humanities and Social Sciences - University of Sri Jayewardenepura en_US
dc.subject පොඩි en_US
dc.subject එක්තැන් en_US
dc.subject හඬගානා en_US
dc.subject අප්පිඩි en_US
dc.subject පාන්දඩ en_US
dc.title සද්ධර්මරත්නාවලියෙන් නිරූපිත සමකාලීන ජනවහර හා අද්‍යතන ගැමි ජනවහර අතර ඇති සමීපතාව පිළිබඳ විමසුමක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account