ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා සන්නිවේදන උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම(රඹෑව උප දිසාපති කොට්ඨාශයට අයත් අඹගහවැව ගම පාදක කර ගනිමින් කළ සමීක්ෂණයක් ඇසුරිනි)

Show simple item record

dc.contributor.author Weerasekara, Thissa
dc.date.accessioned 2017-05-04T12:01:53Z
dc.date.available 2017-05-04T12:01:53Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier.citation 2nd Annual Research Sessions-2011,Rajarata University of Sri Lanka (170-171pg) en_US
dc.identifier.issn 2235-9710
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1080
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.title ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා සන්නිවේදන උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම(රඹෑව උප දිසාපති කොට්ඨාශයට අයත් අඹගහවැව ගම පාදක කර ගනිමින් කළ සමීක්ෂණයක් ඇසුරිනි) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account