ගෝලීය උෂ්ණත්වය පිළිබඳ බුදුදහමේ න්‍යායාත්මක දෘෂ්ටිය විමර්ශනය කිරීමක්

Show simple item record

dc.contributor.author Rev.Chandasiri, Olaganwatte
dc.date.accessioned 2017-05-04T12:45:15Z
dc.date.available 2017-05-04T12:45:15Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier.citation 2nd Annual Research Sessions-2011,Rajarata University of Sri Lanka (177-178pg) en_US
dc.identifier.issn 2235-9710
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/1082
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject සූත්‍ර en_US
dc.subject ත්‍රිපිටකය en_US
dc.subject ගෝලීය උෂ්ණත්වය en_US
dc.title ගෝලීය උෂ්ණත්වය පිළිබඳ බුදුදහමේ න්‍යායාත්මක දෘෂ්ටිය විමර්ශනය කිරීමක් en_US
dc.type Article en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account