මාක්ස්වාදි දෘෂ්ටිය තුළ "සංවර්ධන සංකල්පය" අර්ථ දැක්වීම

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account