අනුරාධපුර ඇතුළුපුරය, ජේතවනය, වෙස්සගිරිය යන ආංශුක ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රාග් හා පූර්ව ඓතිහාසික අවධියේ භූ දර්ශනයේ අවකාශය සම්බන්ධ පුරාවිද්‍යා විමර්ශනයන්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account