ශ්‍රී ලාංකික ගුහා වාස්තුවිද්‍යාවේ අවධි කිහිපයක් නිරූපිත රිදීවිහාරයේ, මහාවිහාර ලෙන පිළිබඳ ව පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account