කුල ක්‍රමය සහ ඉඩම් භුක්තිය පිළිබඳ මානව විද්‍යාත්මක විග්‍රහයක් (නෙළුව මැදගම ආශ්‍රය‍ෙන්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account