ගංගාද්‍රෝණි කළමණාකරණයේදි භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධති භාවිතය (කළාඔය ගංගා ද්‍රෝණිය පිළිබඳ කරන ලද අධ්‍යයනයක්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account