ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජල කළමනාකරණය මඟින් වර්තමානයට ලබාගත හැකි ආදර්ශය (දැදුරු ඹය ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයක ප්‍රතිඵල ඇසුරිනි)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account