අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් වශයෙන් Face Book යොදා ගැනීමේ ශක්‍යතාවය(පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා Face Book භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කරනු ලබන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනය)

Show simple item record

dc.contributor.author Mallawaarachchi, Asitha. Prabhath
dc.date.accessioned 2020-10-19T16:07:47Z
dc.date.available 2020-10-19T16:07:47Z
dc.date.issued 2013-11
dc.identifier.citation 14th Annual Research Symposium - 2013 en_US
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/2964
dc.language.iso sn en_US
dc.publisher University of Kelaniya en_US
dc.subject මුහුණු පොත en_US
dc.subject අධ්‍යාපන en_US
dc.subject මාධ්‍යය en_US
dc.title අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් වශයෙන් Face Book යොදා ගැනීමේ ශක්‍යතාවය(පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා Face Book භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කරනු ලබන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනය) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account